กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561

โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ร่วมกับ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561

วันที่ 1 : พฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561

8:00  ลงทะเบียน และเยี่ยมชมนิทรรศการ
9:00  พิธีเปิดการสัมมนา
    ชมวีดิทัศน์
กล่าวรายงาน โดย:
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้แทน

กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ :
หัวข้อ "อุดมศึกษากับการพัฒนา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม"
โดย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดร.สุภัทร จำปาทอง
10.30  รับประทานอาหารว่าง
11:00  เสวนา
   
หัวข้อ "ความคืบหน้าของโครงการ"
โดย หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ
ดำเนินรายการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย
12:00  อาหารกลางวัน
13.00  เสวนา
   
5 ปี แห่งการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ประสบการณ์จากโครงการ CASCAP
รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ( ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี)

การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ
ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร

การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี
ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
อ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ

การประเมินความคุ้มค่า (Health Economic)
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ

14.00  การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
   
แนวโน้ม และทิศทาง จากประสบการณ์ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์
พว.นุจรีย์ วุฒิสุพงษ์
พว.ชวนพิศ สุนีย์
พว.อมรรัตน์ ทองสวัสดิ์
พว.สุพัตรา ศรีหลัก

14.30  รับประทานอาหารว่าง
14:45  Isan Cohort report
   
เครื่องมือเพื่อสนับสนุนงานบริการ
รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ

15.15  ถอดบทเรียนการบูรณาการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน
   
การตรวจวิเคราะห์พยาธิใบไม้ตับในสัตว์รังโรคและการจัดการ
การใช้แผนที่ดาวเทียมเพื่อวางแผนกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต
การใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาภูมิคุ้มกันในเยาวชน
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม

16:00  นำเสนอโปสเตอร์ Good Practices "ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ"
   
1. ประเภทพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี
2. ประเภทพัฒนางานบริการด้านมะเร็งท่อน้ำดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18:00   


วันที่ 2 : วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

8:00  ลงทะเบียน
8:30  พิธีมอบประกาศนียบัตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
   
กล่าวความเป็นมาหลักสูตร
ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา

ผู้มอบ
รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ผู้รับมอบ
นพ.อภิวัฒน์ เจริญรัตน์ ( โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น)

ผู้รับมอบ
นพ.รชติ ทองประยูร( โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร)

พิธีมอบรางวัล Good Practice
ผู้มอบ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. ระดับปฐมภูมิ
     - ยอดเยี่ยม
     - ดีเด่น
2. ระดับทุติยภูมิ
     - ยอดเยี่ยม
     - ดีเด่น
3. ระดับตติยภูมิ
     - ยอดเยี่ยม
4. รูปแบบระบบการส่งต่อรักษา
     - ยอดเยี่ยม

มอบรางวัลประกวดนำเสนอผลงานโปสเตอร์ Good Practices "ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ"
1. ประเภทวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการด้านมะเร็งท่อน้ำดี
     - ยอดเยี่ยม
     - ดีเด่น
     - ดีเด่น
2. ประเภทพัฒนางานบริการด้านมะเร็งท่อน้ำดี
     - ยอดเยี่ยม
     - ดีเด่น
     - ดีเด่น

9.00  นโยบายและแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ "ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568"
   
โดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10.00  พักรับประทานว่าง
10:15  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practices "ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
   
     - การลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ในระบบ Isan Cohort
     - การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ
     - การตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์
     - การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

12:00  รับประทานอาหารกลางวัน
13:30  บรรยายพิเศษ หัวข้อ "อาหารปลอดภัย : คนปลอดโรค"
   
ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ

14:00  สาธิตการผลิตอาหารปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับ
   
ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น

15:00  กล่าวปิดการประชุม
15:30   Website Designed and Developed by
DAMASAC : Data Management and Statistical Support Center
Faculty of Pubplic Health, Khon Kaen University.
Copyright ©2015, All Rights Reserved