สรุปรายงาน วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจร ครั้งที่ 16 ดูรายงานครั้งที่ผ่านมา >>
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2558
ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
-------------------------------------------------------------------------------------


1. บทนำและภาพรวม “หนึ่งหยดน้ำทำคลื่นแผ่ไพศาล”

       กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา แม้มีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างไม่ลดละ แต่พฤติกรรมการกินปลาดิบยังคงอยู่ และอัตราตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีก็มีแน้วโน้มสูงขึ้น

       ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขา ได้ริเริ่มในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม มีการบูรณการ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยด้วยอัลตราซาวด์ และการรักษาพยาบาล อย่างเป็นระบบ ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยจากมะเร็งร้ายนี้ ให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้ และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากที่เคยเข้าใจกันว่า เป็นมะเร็งนี้แล้ว “ผ่าก็ตาย ไม่ผ่าก็ตาย” เป็น “หายได้หากตรวจพบระยะเริ่มต้น” แล้วหันมาให้ความสนใจกับการตรวจคัดกรอง

       กิจกรรมหนึ่ง เพื่อสร้างความตระหนักดังกล่าว คือ กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ซึ่งจัดมาแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 15 ครั้ง สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 16 สรุปจำนวนผู้เข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ 15 ครั้งที่ผ่านมานั้น มีทั้งสิ้น 7,498 คน เฉพาะครั้งที่ 16 นี้ มีจำนวน 435 คน ดังนั้น จากกิจกรรมสัญจรทั้งหมด ซึ่งรวมครั้งนี้ด้วยจำนวน 16 ครั้ง มีผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ทั้งหมด 7,913 คน พบผู้ที่สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีทั้งหมด 541 คน คิดเป็น 6.8% หรือ 6,837 ต่อแสนประชากร นั่นคือจำนวนเมื่อนับถึงวันที่ 23 ม.ค. 2558 ซึ่งเป็นวันที่จัดกิจกรรมสัญจรครั้งนั้น เพียงเท่านั้น แต่หากนับถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่สรุปรายงานนี้ มีกิจกรรมสัญจรแล้วทั้งสิ้น 92 ครั้ง รวมมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อขอรับการตรวจอัลตราซาวด์ จากทุกจังหวัดในภาคอีสานแล้ว ทั้งสิ้น 1,700,260 คน จากจำนวนนี้ ได้มีผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์แล้ว 802,790 คน คิดเป็น 47.2% ผลการตรวจ พบผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี 7,894 คน คิดเป็นอัตรา 0.8% หรือ 762 ต่อแสนประชากร กลุ่มนี้ ได้รับคำแนะนำ และติดตามให้เข้าสู่ระบบบริการ เพื่อตรวจยืนยัน และรับการรักษากรณีผลยืนยันเป็นบวก

      ผลจากกิจกรรมสัญจรที่ผ่านมา บังเกิดกระแสแห่งความตระหนัก ราวกับหยดน้ำที่หล่นสู่ผิวน้ำ ย่อมเกิดคลื่นกระจายไปเป็นวงกว้าง กล่าวคือ เมื่อนับถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 จำนวนผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 0 คน คิดเป็น 0.00 เท่า ของจำนวนจากกิจกรรมสัญจร และ จำนวนผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 0 คน คิดเป็น 0.00 เท่าของจำนวนจากกิจกรรมสัญจร จำนวนผู้ที่ผลตรวจสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 7,667 คน คิดเป็น 14.17 เท่า ของผลจากกิจกรรมสัญจร

       รายงานฉบับนี้ สรุปกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 16 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการพัฒนางาน รูปแบบงานในอนาคต สำหรับการวิจัย และสำหรับไว้วิเคราะห์ร่วมกับ กิจกรรมครั้งอื่นๆ ที่มีตามมาในอนาคต

รูปที่ 1 ผลการกระจายเป็นวงกว้าง กรณีไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร

  กลุ่มเสี่ยง  

0.00 เท่า
อัลตราซาวด์  
0
0.00 เท่า
สงสัย
 
 
   
     
7,667
14.17 เท่า


2. สรุปกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 16

      กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาเตรียมการ 30 วัน และระยะดำเนินการตรวจอัลตราซาวด์ 5 ชั่วโมง โดย ไม่มี กิจกรรมระดมทุน เพื่อมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ภาคกลางคืน


2.1 ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับบุคลากร และภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมโดยตรง

      กิจกรรมสัญจรครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีส่วนร่วมจัดโดยตรง 327 คน ทั้งนี้ มี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้มีบทบาทหลักๆ ได้แก่ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผศ.พญ. เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี, ดร.นพ. เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่, รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ และมีแพทย์เข้าร่วมให้บริการตรวจอัลตราซาวจำนวน 13 คน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงาน บุคลากร จำนวนคน
 1. กระทรวงมหาดไทย
   ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด   1  
   ระดับท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่   1  
     
 2. กระทรวงสาธารณสุข
   ระดับจังหวัด สาธารณสุขอำเภอเมือง   1  
   ระดับท้องถิ่น สมาชิก อสม.   300  
     
 3. กระทรวงศึกษาธิการ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   1  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์   5  
     
 4. เอกชน
   มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี บุคลากร   5  
     
 5. แพทย์ที่ตรวจอัลตราซาวด์
   จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์   1  
   จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์   1  
   จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.โกสุมพิสัย   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.ขอนแก่น   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.ชนบท จ.ขอนก่น   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.นาดูน จ.มหาสารคาม   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.บรบือ จ.มหาสารคาม   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.สีชมพู จ.ขอนแก่น   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.ศรีธาตุ จ.ขอนแก่น   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น   1  
    รวม 327 คน

2.2 อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และรูปแบบกิจกรรม และงบประมาณที่จ่ายจริง

      กิจกรรมสัญจรครั้งนี้ ใช้อาคารสถานที่ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีจำนวนบู๊ธนิทรรศการ 4 บู๊ธ จาก 3 หน่วยงาน วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่นำไปจาก CASCAP, DAMASAC และ Berli Jucker Public Co. Ltd. โดยที่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จ่ายจริงโดย CASCAP และ DAMASAC รวม 0.00 บาท (ตารางที่ 2) มีรายการแสดงบนเวทีที่ได้รับการสนับสนุนจาก GMM Grammy โดยศิลปินที่มาร่วมงาน คือ เอกพล มนต์ตระการ

ตารางที่ 2 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
ประเภท รายละเอียด จำนวน (หน่วย)
 1. อาคารสถานที่
     อาคารจัดเวทีการแสดง ห้องประชุมเทศบาลบ้านไผ่ 1,500 (ตร.ม.)  
     อาคารจัดการก่อนตรวจ U/S ลานหน้าห้องประชุมเทศบาลบ้านไผ่ 1,500 (ตร.ม.)  
     อาคารปฏิบัติการตรวจ U/S ห้องประชุมเทศบาลบ้านไผ่ชั้น 2 1,200 (ตร.ม.)  
     อาคารจัดการหลังตรวจ U/S      
     อาคารจัดงานระดมทุนมูลนิธิฯ      
     รวมพื้นที่ใช้สอย   4,200 (ตร.ม.)  
 2. บู๊ธนิทรรศการ
  มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 (บู๊ธ)  
  โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 (บู๊ธ)  
  เทศบาลบ้านไผ่ 1 (บู๊ธ)  
     รวม 3 (หน่วยงาน) 3 (บู๊ธ)  
 3. การแสดงบนเวที
     รวม      
 4. วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องอัลตราซาวด์ จาก Berli Jucker Public Co. Ltd. 10 (เครื่อง)  
เครื่องคอมพิวเตอร์ จาก DAMASAC 10 (เครื่อง)  
เครื่องคอมพิวเตอร์ จาก CASCAP 6 (เครื่อง)  
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จาก DAMASAC 2 (เครื่อง)  
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จาก CASCAP 2 (เครื่อง)  
เครื่องสแกนเนอร์ จาก DAMASAC 1 (เครื่อง)  
อื่นๆ จาก เครื่อง Tablet จาก DAMASAC 3 (เครื่อง)  
เครื่องอัลตราซาวด์ จาก เครื่อง Tablet จาก CASCAP 10 (เครื่อง)  
     รวม 8 (หน่วยงาน) 44 (เครื่อง)  
 5. งบประมาณที่จ่ายจริง
     รวม     2.3 ข้อมูลพื้นฐานผู้มารับการตรวจอัลตราซาวด์

      กลุ่มเสี่ยงจำนวน 447 คน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัญจรฯ ครั้งนี้ ได้รับการลงทะเบียนมาจาก 17 ตำบล ในความดูแลของ 8 รพ.สต. (สถานบริการ) มีข้อมูลพื้นฐาน ดังแสดงใน ตารางที่ 32.4 ผลการตรวจอัลตราซาวด์

      จากกลุ่มเสี่ยงจำนวน 435 คน ที่มารับการตรวจอัลตราซาวด์ มีผลตรวจผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เท่ากับ 186 คน (คิดเป็น 42.8%) และอยู่ในข่ายสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี เท่ากับ 7 คน (คิดเป็น 1,600 ต่อแสนประชากร) รายละเอียด ตามรูปที่ 2 และ ตารางที่ 3

รูปที่ 2 ผลการตรวจอัลตราซาวด์

ตารางที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ของผู้เข้าร่วมโครงการ CASCAP: Cholangiocarcinoma Screening and Care Program ในงานกิจกรรมสัญจรครั้งนี้
3. ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ

สถานที่จัดงาน

สถานที่จัดการแสดงบนเวทีและพิธีเปิด
จุดให้คำแนะนำ
จุดรับคำแนะนำ Exit Nurse
สถานที่จัดการแสดงบนเวทีและพิธีเปิด
 
 
 พิธีเปิดงาน

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว เล่าที่มาของโรคและโครงการ
 
 
 ภาพหมู่บุคคลสำคัญ

ศิลปินวันนี้
ภาพหมู่
ภาพหมู่บรรยากาศงาน

มุมตำมะละกอ ปลาร้าสุก
 
 
 กลุ่มผู้มารับการตรวจอัลตราซาวด์

จุดลงลงทะเบียนและรับบัตรคิว
อาสาสมัครรอเรียกคิวเข้าตรวจ
อาสาสมัครรับคำแนะนำคณะทำงาน

เจ้าหน้าที่พื้นที่ตามหาอาสาสมัคร
ใส่ใจทุกย่างก้าวของอาสาสมัคร
ทีมลงข้อมูล
ลงทะเบียน VIP
จุดสแกนเอกสาร