สรุปรายงาน วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจร ครั้งที่ 36 ดูรายงานครั้งที่ผ่านมา >>
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2559
ณ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
-------------------------------------------------------------------------------------


1. บทนำและภาพรวม “หนึ่งหยดน้ำทำคลื่นแผ่ไพศาล”

       กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา แม้มีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างไม่ลดละ แต่พฤติกรรมการกินปลาดิบยังคงอยู่ และอัตราตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีก็มีแน้วโน้มสูงขึ้น

       ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขา ได้ริเริ่มในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม มีการบูรณการ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยด้วยอัลตราซาวด์ และการรักษาพยาบาล อย่างเป็นระบบ ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยจากมะเร็งร้ายนี้ ให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้ และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากที่เคยเข้าใจกันว่า เป็นมะเร็งนี้แล้ว “ผ่าก็ตาย ไม่ผ่าก็ตาย” เป็น “หายได้หากตรวจพบระยะเริ่มต้น” แล้วหันมาให้ความสนใจกับการตรวจคัดกรอง

       กิจกรรมหนึ่ง เพื่อสร้างความตระหนักดังกล่าว คือ กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ซึ่งจัดมาแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 35 ครั้ง สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 36 สรุปจำนวนผู้เข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ 35 ครั้งที่ผ่านมานั้น มีทั้งสิ้น 16,612 คน เฉพาะครั้งที่ 36 นี้ มีจำนวน 535 คน ดังนั้น จากกิจกรรมสัญจรทั้งหมด ซึ่งรวมครั้งนี้ด้วยจำนวน 36 ครั้ง มีผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ทั้งหมด 17,147 คน พบผู้ที่สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีทั้งหมด 541 คน คิดเป็น 3.2% หรือ 3,155 ต่อแสนประชากร นั่นคือจำนวนเมื่อนับถึงวันที่ 18 ม.ค. 2559 ซึ่งเป็นวันที่จัดกิจกรรมสัญจรครั้งนั้น เพียงเท่านั้น แต่หากนับถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่สรุปรายงานนี้ มีกิจกรรมสัญจรแล้วทั้งสิ้น 92 ครั้ง รวมมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อขอรับการตรวจอัลตราซาวด์ จากทุกจังหวัดในภาคอีสานแล้ว ทั้งสิ้น 1,700,261 คน จากจำนวนนี้ ได้มีผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์แล้ว 802,790 คน คิดเป็น 47.2% ผลการตรวจ พบผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี 7,894 คน คิดเป็นอัตรา 0.8% หรือ 762 ต่อแสนประชากร กลุ่มนี้ ได้รับคำแนะนำ และติดตามให้เข้าสู่ระบบบริการ เพื่อตรวจยืนยัน และรับการรักษากรณีผลยืนยันเป็นบวก

      ผลจากกิจกรรมสัญจรที่ผ่านมา บังเกิดกระแสแห่งความตระหนัก ราวกับหยดน้ำที่หล่นสู่ผิวน้ำ ย่อมเกิดคลื่นกระจายไปเป็นวงกว้าง กล่าวคือ เมื่อนับถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 จำนวนผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 0 คน คิดเป็น 0.00 เท่า ของจำนวนจากกิจกรรมสัญจร และ จำนวนผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 0 คน คิดเป็น 0.00 เท่าของจำนวนจากกิจกรรมสัญจร จำนวนผู้ที่ผลตรวจสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 7,667 คน คิดเป็น 14.17 เท่า ของผลจากกิจกรรมสัญจร

       รายงานฉบับนี้ สรุปกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 36 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการพัฒนางาน รูปแบบงานในอนาคต สำหรับการวิจัย และสำหรับไว้วิเคราะห์ร่วมกับ กิจกรรมครั้งอื่นๆ ที่มีตามมาในอนาคต

รูปที่ 1 ผลการกระจายเป็นวงกว้าง กรณีไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร

  กลุ่มเสี่ยง  

0.00 เท่า
อัลตราซาวด์  
0
0.00 เท่า
สงสัย
 
 
   
     
7,667
14.17 เท่า


2. สรุปกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 36

      กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาเตรียมการ 30 วัน และระยะดำเนินการตรวจอัลตราซาวด์ 4 ชั่วโมง โดย ไม่มี กิจกรรมระดมทุน เพื่อมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ภาคกลางคืน


2.1 ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับบุคลากร และภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมโดยตรง

      กิจกรรมสัญจรครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีส่วนร่วมจัดโดยตรง 46 คน ทั้งนี้ มี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้มีบทบาทหลักๆ ได้แก่ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, บรรยายเรื่อง วิวัฒนาการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ และ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี , นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ผศ.ดร.สพ.ญ.สิริขจร ตังควัฒนา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นางสุพรรณี หน่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร , นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร, ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , นายแพทย์กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร , ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ และ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ, ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย , นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค , นายแพทย์พิชัย พลจิตต์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร, รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร, นางสาววิไลลักษณ์ ตันติตระกูล โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งอโรคยาศาล วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร , รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการและวิเคาะห์ข้อมูลทางสถิติธรรมศักดิ์ และมีแพทย์เข้าร่วมให้บริการตรวจอัลตราซาวจำนวน 10 คน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงาน บุคลากร จำนวนคน
 1. กระทรวงมหาดไทย
   ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดบาก    1  
     
 2. กระทรวงสาธารณสุข
   ระดับจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี   1  
   ระดับจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   1  
   ระดับจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   1  
   ระดับจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร   1  
   ระดับจังหวัด กรมอนามัย   1  
   ระดับจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี   1  
   ระดับจังหวัด กรมควบคุมโรค (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น   1  
   ระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   1  
   ระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด   1  
   ระดับจังหวัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์   1  
   ระดับจังหวัด กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร   1  
   ระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   1  
   ระดับจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดลำปาง   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.แร่   1  
   ระดับท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์   1  
   ระดับท้องถิ่น โรงพยาบาลอากาศอำนวย   1  
     
 3. กระทรวงศึกษาธิการ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            โครงการ CASCAP เจ้าหน้าที่   5  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            ศูนย์ DAMASC เจ้าหน้าที่   4  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย โรงเรียนบ้านง่อนหนอง พะเนาว์มิตรภาพที่ 126   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   1  
     
 4. เอกชน
   มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี บุคลากร   3  
   อื่นๆ อโรคยศาล   1  
   อื่นๆ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย   1  
     
 5. แพทย์ที่ตรวจอัลตราซาวด์
   จากหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลสกลนคร   1  
   จากหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลสกลนคร   1  
   จากหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชารังสีวิทยา   1  
   จากหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
    รวม 46 คน

2.2 อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และรูปแบบกิจกรรม และงบประมาณที่จ่ายจริง

      กิจกรรมสัญจรครั้งนี้ ใช้อาคารสถานที่ของ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มีจำนวนบู๊ธนิทรรศการ 11 บู๊ธ จาก 11 หน่วยงาน วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่นำไปจาก CASCAP, DAMASAC และ Berli Jucker Public Co. Ltd. โดยที่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จ่ายจริงโดย CASCAP และ DAMASAC รวม 0.00 บาท (ตารางที่ 2) มีรายการแสดงบนเวทีที่ได้รับการสนับสนุนจาก GMM Grammy โดยศิลปินที่มาร่วมงาน คือ ไมค์ ภิรมย์พร

ตารางที่ 2 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
ประเภท รายละเอียด จำนวน (หน่วย)
 1. อาคารสถานที่
     อาคารจัดเวทีการแสดง ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    
     อาคารจัดการก่อนตรวจ U/S ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    
     อาคารปฏิบัติการตรวจ U/S ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    
     อาคารจัดการหลังตรวจ U/S ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    
     อาคารจัดงานระดมทุนมูลนิธิฯ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    
     รวมพื้นที่ใช้สอย      
 2. บู๊ธนิทรรศการ
  “การจัดการพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี/งานวิจัย” โดย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 (บู๊ธ)  
  “จัดแสดงอาหารสาธิต เช่น ปลาส้มดิบ/สุก, ส้มตำปลาร้าสุก เป็นต้น” โดย กรมอนามัย 1 (บู๊ธ)  
  “กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและละว้าโมเดล” โดย กรมควบคุมโรค (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี) 1 (บู๊ธ)  
  “การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบประคับประคองด้วยการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” โดย อโรคยศาล วัดคำประมง และกลุ่มงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 1 (บู๊ธ)  
  “การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์โดยพยาบาลวิชาชีพ” โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 1 (บู๊ธ)  
  “การรักษามะเร็งท่อน้ำดี” โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 1 (บู๊ธ)  
  “การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ผ่านฐานข้อมูล โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 (บู๊ธ)  
  “การจัดการสิ่งแวดล้อม (ส้วม การจัดการสิ่งปฏิกูล)” โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.สกลนคร นายไพฑูรย์ กุดตะแสง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 1 (บู๊ธ)  
  “การทำ application จาก e-Book สู่ Android บนโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ” โดย ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร,มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม 1 (บู๊ธ)  
  “ตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชนและในโรงเรียน” โดย รพ.สต.แร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน และโรงเรียนบ้านง่อนหนอง พะเนาว์มิตรภาพที่ 126 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 (บู๊ธ)  
  “การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระอีสาน วาระคนสกลนคร” และสถานการณ์ข้อมูล โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในภาพรวมเขต 8 โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี โรงพยาบาลอากาศอำนวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 1 (บู๊ธ)  
     รวม 11 (หน่วยงาน) 11 (บู๊ธ)  
 3. การแสดงบนเวที
  การจัดการใน คน หอย ปลา หมา แมว สิ่งแวดล้อม โดย โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 อำเภอสว่างแดนดิน 0 (คน)  
     รวม 1 (หน่วยงาน)    
 4. วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องอัลตราซาวด์ จาก Berli Jucker Public Co. Ltd. 10 (เครื่อง)  
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จาก DAMASAC 1 (เครื่อง)  
อื่นๆ จาก DAMASAC/CASCAP-Tablet 23 (เครื่อง)  
     รวม 3 (หน่วยงาน) 34 (เครื่อง)  
 5. งบประมาณที่จ่ายจริง
     รวม     2.3 ข้อมูลพื้นฐานผู้มารับการตรวจอัลตราซาวด์

      กลุ่มเสี่ยงจำนวน 546 คน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัญจรฯ ครั้งนี้ ได้รับการลงทะเบียนมาจาก 25 ตำบล ในความดูแลของ 28 รพ.สต. (สถานบริการ) มีข้อมูลพื้นฐาน ดังแสดงใน ตารางที่ 32.4 ผลการตรวจอัลตราซาวด์

      จากกลุ่มเสี่ยงจำนวน 534 คน ที่มารับการตรวจอัลตราซาวด์ มีผลตรวจผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เท่ากับ 198 คน (คิดเป็น 37.1%) และอยู่ในข่ายสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี เท่ากับ 4 คน (คิดเป็น 700 ต่อแสนประชากร) รายละเอียด ตามรูปที่ 2 และ ตารางที่ 3

รูปที่ 2 ผลการตรวจอัลตราซาวด์

ตารางที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ของผู้เข้าร่วมโครงการ CASCAP: Cholangiocarcinoma Screening and Care Program ในงานกิจกรรมสัญจรครั้งนี้
3. ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ

สถานที่จัดงาน

เวทีพิธีเปิด
ห้องตรวจ
จุดรอเรียกคิวพิธีเปิดงาน

แตะบอลเปิดพิธี
พิธีมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์
รับบริจาคเข้าโครงการ CASCAPภาพหมู่บุคคลสำคัญ

 
 
 บรรยากาศงาน

การแสดงจากค่าย GMM grammy gold
บูธนิทรรศการจากทางพื้นที่ และมหาลัยขอนแก่น
การแสดงจากทางพื้นที่กลุ่มผู้มารับการตรวจอัลตราซาวด์

อาสาสมัครเป็นได้ทุกสถานะ
นั่งรอเรียกคิว
นั่งรอเข้าตรวจคณะทำงาน

ทีมงานจากทางพื้นที่
พยาบาลให้คำแนะนำ
โปรแกรมเมอร์โชว์ระบบปฏิบัติการ CASCAP Tools