สรุปรายงาน วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจร ครั้งที่ 40 ดูรายงานครั้งที่ผ่านมา >>
เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2559
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
-------------------------------------------------------------------------------------


1. บทนำและภาพรวม “หนึ่งหยดน้ำทำคลื่นแผ่ไพศาล”

       กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา แม้มีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างไม่ลดละ แต่พฤติกรรมการกินปลาดิบยังคงอยู่ และอัตราตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีก็มีแน้วโน้มสูงขึ้น

       ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขา ได้ริเริ่มในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม มีการบูรณการ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยด้วยอัลตราซาวด์ และการรักษาพยาบาล อย่างเป็นระบบ ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยจากมะเร็งร้ายนี้ ให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้ และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากที่เคยเข้าใจกันว่า เป็นมะเร็งนี้แล้ว “ผ่าก็ตาย ไม่ผ่าก็ตาย” เป็น “หายได้หากตรวจพบระยะเริ่มต้น” แล้วหันมาให้ความสนใจกับการตรวจคัดกรอง

       กิจกรรมหนึ่ง เพื่อสร้างความตระหนักดังกล่าว คือ กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ซึ่งจัดมาแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 39 ครั้ง สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 40 สรุปจำนวนผู้เข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ 39 ครั้งที่ผ่านมานั้น มีทั้งสิ้น 18,895 คน เฉพาะครั้งที่ 40 นี้ มีจำนวน 483 คน ดังนั้น จากกิจกรรมสัญจรทั้งหมด ซึ่งรวมครั้งนี้ด้วยจำนวน 40 ครั้ง มีผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ทั้งหมด 19,378 คน พบผู้ที่สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีทั้งหมด 541 คน คิดเป็น 2.8% หรือ 2,792 ต่อแสนประชากร นั่นคือจำนวนเมื่อนับถึงวันที่ 11 มี.ค. 2559 ซึ่งเป็นวันที่จัดกิจกรรมสัญจรครั้งนั้น เพียงเท่านั้น แต่หากนับถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่สรุปรายงานนี้ มีกิจกรรมสัญจรแล้วทั้งสิ้น 92 ครั้ง รวมมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อขอรับการตรวจอัลตราซาวด์ จากทุกจังหวัดในภาคอีสานแล้ว ทั้งสิ้น 1,700,261 คน จากจำนวนนี้ ได้มีผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์แล้ว 802,790 คน คิดเป็น 47.2% ผลการตรวจ พบผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี 7,894 คน คิดเป็นอัตรา 0.8% หรือ 762 ต่อแสนประชากร กลุ่มนี้ ได้รับคำแนะนำ และติดตามให้เข้าสู่ระบบบริการ เพื่อตรวจยืนยัน และรับการรักษากรณีผลยืนยันเป็นบวก

      ผลจากกิจกรรมสัญจรที่ผ่านมา บังเกิดกระแสแห่งความตระหนัก ราวกับหยดน้ำที่หล่นสู่ผิวน้ำ ย่อมเกิดคลื่นกระจายไปเป็นวงกว้าง กล่าวคือ เมื่อนับถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 จำนวนผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 0 คน คิดเป็น 0.00 เท่า ของจำนวนจากกิจกรรมสัญจร และ จำนวนผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 0 คน คิดเป็น 0.00 เท่าของจำนวนจากกิจกรรมสัญจร จำนวนผู้ที่ผลตรวจสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 7,667 คน คิดเป็น 14.17 เท่า ของผลจากกิจกรรมสัญจร

       รายงานฉบับนี้ สรุปกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 40 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการพัฒนางาน รูปแบบงานในอนาคต สำหรับการวิจัย และสำหรับไว้วิเคราะห์ร่วมกับ กิจกรรมครั้งอื่นๆ ที่มีตามมาในอนาคต

รูปที่ 1 ผลการกระจายเป็นวงกว้าง กรณีไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร

  กลุ่มเสี่ยง  

0.00 เท่า
อัลตราซาวด์  
0
0.00 เท่า
สงสัย
 
 
   
     
7,667
14.17 เท่า


2. สรุปกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 40

      กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาเตรียมการ 30 วัน และระยะดำเนินการตรวจอัลตราซาวด์ 9 ชั่วโมง โดย ไม่มี กิจกรรมระดมทุน เพื่อมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ภาคกลางคืน


2.1 ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับบุคลากร และภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมโดยตรง

      กิจกรรมสัญจรครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีส่วนร่วมจัดโดยตรง 64 คน ทั้งนี้ มี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้มีบทบาทหลักๆ ได้แก่ นายบันลือ สัมฤทย์จินตนา นายอำเภอวานรนิวาส, รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและหัวหน้าโครงการฯ CASCAP, ศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี, นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และมีแพทย์เข้าร่วมให้บริการตรวจอัลตราซาวจำนวน 4 คน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงาน บุคลากร จำนวนคน
 1. กระทรวงมหาดไทย
   ระดับจังหวัด ที่ทำการกำนันตำบลวานรนิวาส   1  
   ระดับท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส   1  
   ระดับท้องถิ่น อบต.ศรีวิชัย   1  
   ระดับท้องถิ่น อบต.นาคำ   1  
   ระดับท้องถิ่น สภต.ศรีวิชัย   1  
   ระดับท้องถิ่น สภต.หนองสนม   1  
   ระดับท้องถิ่น สพป.สน.เขต ๓   1  
   ระดับท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส   1  
   ระดับท้องถิ่น ที่ทำการกำนันตำบลหนองสนม   1  
   ระดับท้องถิ่น    1  
   ระดับท้องถิ่น    1  
   ระดับท้องถิ่น อบต.ขัวก่าย   1  
   ระดับท้องถิ่น อบต.อินทร์แปลง   1  
   ระดับท้องถิ่น อบต.เดื่อศรีคันไชย   1  
   ระดับท้องถิ่น ทต.วานรนิวาส   1  
   ระดับท้องถิ่น ทต.นาซอ   1  
   ระดับท้องถิ่น ทต.หนองสนม   1  
   ระดับท้องถิ่น ทต.กุดเรือคำ   1  
   ระดับท้องถิ่น ทต.หนองแวง   1  
   ระดับท้องถิ่น ทต.คูสะคาม   1  
   ระดับท้องถิ่น อบต.วานรนิวาส   1  
   ระดับท้องถิ่น อบต.ธาตุ   1  
   ระดับท้องถิ่น อบต.คอนสวรรค์   1  
   ระดับท้องถิ่น อบต.หนองแวงใต้   1  
   ระดับท้องถิ่น    1  
     
 2. กระทรวงสาธารณสุข
   ระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสกลนคร   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านหนองแวง   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านวังเยี่ยม   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านห้วยหิน   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านนาซอ   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านขัวก่าย   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านส้งเปลือย   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านคอนสาย   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านหนองฮาง   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านจำปาดง   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านแสงเจริญ   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านโคกแสง   1  
   ระดับท้องถิ่น โรงพยาบาลวานรนิวาส   1  
   ระดับท้องถิ่น สำนักงานสาธารณะอำเภอวานรนิวาส   1  
   ระดับท้องถิ่น    1  
   ระดับท้องถิ่น PCU.รพ.วานรนิวาส   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านโพนแพง   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านปานเจริญ   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านโนนอุดม   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านคำหมุน   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านโนนแต้   1  
   ระดับท้องถิ่น รพ.สต.บ้านนาคำ   1  
     
 3. กระทรวงศึกษาธิการ
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย สพป.สน.เขต ๓ วานรนิวาส   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย ร.ร.มัธยมวานรนิวาส   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย ร.ร. บ้านกุดเรือคำ   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยี่วานรนิวาส   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย โรงเรียนบ้านวังบง   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย โรงเรียนบ้านโนนอุดม   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย โรงเรียนบ้านอากาศ   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส   1  
     
 4. เอกชน
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส   1  
   อื่นๆ การไฟฟ้าสาขาวานรนิวาส   1  
     
 5. แพทย์ที่ตรวจอัลตราซาวด์
   จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
    รวม 64 คน

2.2 อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และรูปแบบกิจกรรม และงบประมาณที่จ่ายจริง

      กิจกรรมสัญจรครั้งนี้ ใช้อาคารสถานที่ของ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส มีจำนวนบู๊ธนิทรรศการ 2 บู๊ธ จาก 3 หน่วยงาน วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่นำไปจาก CASCAP, DAMASAC และ Berli Jucker Public Co. Ltd. โดยที่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จ่ายจริงโดย CASCAP และ DAMASAC รวม 0.00 บาท (ตารางที่ 2) มีรายการแสดงบนเวทีที่ได้รับการสนับสนุนจาก GMM Grammy โดยศิลปินที่มาร่วมงาน คือ ไมค์ ภิรมย์พร

ตารางที่ 2 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
ประเภท รายละเอียด จำนวน (หน่วย)
 1. อาคารสถานที่
     อาคารจัดเวทีการแสดง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส    
     อาคารจัดการก่อนตรวจ U/S โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส    
     อาคารปฏิบัติการตรวจ U/S โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส    
     อาคารจัดการหลังตรวจ U/S โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส    
     อาคารจัดงานระดมทุนมูลนิธิฯ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส    
     รวมพื้นที่ใช้สอย      
 2. บู๊ธนิทรรศการ
  บูธปลาร้ายาใจ 1 (บู๊ธ)  
  นิทรรศการให้ความรู้จากพื้นที่ 0 (บู๊ธ)  
  นิทรรศการจากมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 (บู๊ธ)  
     รวม 3 (หน่วยงาน) 3 (บู๊ธ)  
 3. การแสดงบนเวที
     รวม      
 4. วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องอัลตราซาวด์ จาก Berli Jucker Public Co. Ltd. 10 (เครื่อง)  
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จาก DAMASAC 1 (เครื่อง)  
อื่นๆ จาก DAMASAC/CASCAP-Tablet 23 (เครื่อง)  
     รวม 3 (หน่วยงาน) 34 (เครื่อง)  
 5. งบประมาณที่จ่ายจริง
     รวม     2.3 ข้อมูลพื้นฐานผู้มารับการตรวจอัลตราซาวด์

      กลุ่มเสี่ยงจำนวน 509 คน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัญจรฯ ครั้งนี้ ได้รับการลงทะเบียนมาจาก 18 ตำบล ในความดูแลของ 20 รพ.สต. (สถานบริการ) มีข้อมูลพื้นฐาน ดังแสดงใน ตารางที่ 32.4 ผลการตรวจอัลตราซาวด์

      จากกลุ่มเสี่ยงจำนวน 481 คน ที่มารับการตรวจอัลตราซาวด์ มีผลตรวจผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เท่ากับ 210 คน (คิดเป็น 43.7%) และอยู่ในข่ายสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี เท่ากับ 9 คน (คิดเป็น 1,900 ต่อแสนประชากร) รายละเอียด ตามรูปที่ 2 และ ตารางที่ 3

รูปที่ 2 ผลการตรวจอัลตราซาวด์

ตารางที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ของผู้เข้าร่วมโครงการ CASCAP: Cholangiocarcinoma Screening and Care Program ในงานกิจกรรมสัญจรครั้งนี้
3. ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ

สถานที่จัดงาน

ห้องตรวจ
เวทีพิธีเปิด
จุดรอเรียกคิวพิธีเปิดงาน

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กล่าวความเป็นมาของโครงการ ครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม และความเป็นมาของโครงการฯ CASCAP
ศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ กล่าว การมีส่วนร่วมของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ กล่าวเปิดงานภาพหมู่บุคคลสำคัญ

พิธีมอบใบเกียรติบัตร
 
 บรรยากาศงาน

ศิลปินรับเชิญ
บูธนิทรรศการจากทางพื้นที่
นักเรียนให้ความสนใจกลุ่มผู้มารับการตรวจอัลตราซาวด์

อาสาสมัครรับคำแนะนำหลังการตรวจ
นั่งรอเข้าตรวจ
รับคิวคณะทำงาน

เตรียมตัวก่อนลงงานจริง
เตรียมตัวก่อนลงงานจริง
พาชมระบบปฏิบัติการ CASCAP Tools