สรุปรายงาน วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจร ครั้งที่ 56 ดูรายงานครั้งที่ผ่านมา >>
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2560
ณ ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
-------------------------------------------------------------------------------------


1. บทนำและภาพรวม “หนึ่งหยดน้ำทำคลื่นแผ่ไพศาล”

       กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา แม้มีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างไม่ลดละ แต่พฤติกรรมการกินปลาดิบยังคงอยู่ และอัตราตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีก็มีแน้วโน้มสูงขึ้น

       ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขา ได้ริเริ่มในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม มีการบูรณการ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยด้วยอัลตราซาวด์ และการรักษาพยาบาล อย่างเป็นระบบ ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยจากมะเร็งร้ายนี้ ให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้ และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากที่เคยเข้าใจกันว่า เป็นมะเร็งนี้แล้ว “ผ่าก็ตาย ไม่ผ่าก็ตาย” เป็น “หายได้หากตรวจพบระยะเริ่มต้น” แล้วหันมาให้ความสนใจกับการตรวจคัดกรอง

       กิจกรรมหนึ่ง เพื่อสร้างความตระหนักดังกล่าว คือ กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ซึ่งจัดมาแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 55 ครั้ง สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 56 สรุปจำนวนผู้เข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ 55 ครั้งที่ผ่านมานั้น มีทั้งสิ้น 26,589 คน เฉพาะครั้งที่ 56 นี้ มีจำนวน 466 คน ดังนั้น จากกิจกรรมสัญจรทั้งหมด ซึ่งรวมครั้งนี้ด้วยจำนวน 56 ครั้ง มีผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ทั้งหมด 27,055 คน พบผู้ที่สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีทั้งหมด 541 คน คิดเป็น 2.0% หรือ 2,000 ต่อแสนประชากร นั่นคือจำนวนเมื่อนับถึงวันที่ 10 ก.พ. 2560 ซึ่งเป็นวันที่จัดกิจกรรมสัญจรครั้งนั้น เพียงเท่านั้น แต่หากนับถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่สรุปรายงานนี้ มีกิจกรรมสัญจรแล้วทั้งสิ้น 92 ครั้ง รวมมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อขอรับการตรวจอัลตราซาวด์ จากทุกจังหวัดในภาคอีสานแล้ว ทั้งสิ้น 1,700,249 คน จากจำนวนนี้ ได้มีผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์แล้ว 802,790 คน คิดเป็น 47.2% ผลการตรวจ พบผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี 7,894 คน คิดเป็นอัตรา 0.8% หรือ 762 ต่อแสนประชากร กลุ่มนี้ ได้รับคำแนะนำ และติดตามให้เข้าสู่ระบบบริการ เพื่อตรวจยืนยัน และรับการรักษากรณีผลยืนยันเป็นบวก

      ผลจากกิจกรรมสัญจรที่ผ่านมา บังเกิดกระแสแห่งความตระหนัก ราวกับหยดน้ำที่หล่นสู่ผิวน้ำ ย่อมเกิดคลื่นกระจายไปเป็นวงกว้าง กล่าวคือ เมื่อนับถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 จำนวนผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 0 คน คิดเป็น 0.00 เท่า ของจำนวนจากกิจกรรมสัญจร และ จำนวนผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 0 คน คิดเป็น 0.00 เท่าของจำนวนจากกิจกรรมสัญจร จำนวนผู้ที่ผลตรวจสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 7,667 คน คิดเป็น 14.17 เท่า ของผลจากกิจกรรมสัญจร

       รายงานฉบับนี้ สรุปกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 56 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการพัฒนางาน รูปแบบงานในอนาคต สำหรับการวิจัย และสำหรับไว้วิเคราะห์ร่วมกับ กิจกรรมครั้งอื่นๆ ที่มีตามมาในอนาคต

รูปที่ 1 ผลการกระจายเป็นวงกว้าง กรณีไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร

  กลุ่มเสี่ยง  

0.00 เท่า
อัลตราซาวด์  
0
0.00 เท่า
สงสัย
 
 
   
     
7,667
14.17 เท่า


2. สรุปกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 56

      กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาเตรียมการ 30 วัน และระยะดำเนินการตรวจอัลตราซาวด์ 6 ชั่วโมง โดย ไม่มี กิจกรรมระดมทุน เพื่อมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ภาคกลางคืน


2.1 ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับบุคลากร และภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมโดยตรง

      กิจกรรมสัญจรครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีส่วนร่วมจัดโดยตรง 37 คน ทั้งนี้ มี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้มีบทบาทหลักๆ ได้แก่ นาย จิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นาย เจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่, นาย อนุพงษ์ กางกั้น เจ้าหน้าที่โครงการ CASCAP, รศ.ดร.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP และรองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี, นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และมีแพทย์เข้าร่วมให้บริการตรวจอัลตราซาวจำนวน 8 คน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงาน บุคลากร จำนวนคน
 1. กระทรวงมหาดไทย
   ระดับท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย   1  
   ระดับท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเฝ้าไร่   1  
   ระดับท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอเฝ้าไร่   1  
   ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลเฝ้าไร่   1  
   ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลหนองหลวง   1  
   ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลวังหลวง   1  
   ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลนาดี   1  
   ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลนาดี   1  
     
 2. กระทรวงสาธารณสุข
   ระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย   1  
   ระดับท้องถิ่น โรงพยาบาลเฝ้าไร่   1  
   ระดับท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง   1  
   ระดับท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไฮ   1  
     
 3. กระทรวงศึกษาธิการ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            โครงการ CASCAP เจ้าหน้าที่   11  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            ศูนย์ DAMASC เจ้าหน้าที่   4  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒   1  
     
 4. เอกชน
   มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส.) อำเภอเฝ้าไร่   1  
     
 5. แพทย์ที่ตรวจอัลตราซาวด์
   จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลพรเจริญ   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลบึงโขงหลง   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลโพนพิสัย   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลโซ่พิสัย   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลเซกา   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.สังคม   1  
    รวม 37 คน

2.2 อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และรูปแบบกิจกรรม และงบประมาณที่จ่ายจริง

      กิจกรรมสัญจรครั้งนี้ ใช้อาคารสถานที่ของ ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ มีจำนวนบู๊ธนิทรรศการ 6 บู๊ธ จาก 6 หน่วยงาน วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่นำไปจาก CASCAP, DAMASAC และ Berli Jucker Public Co. Ltd. โดยที่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จ่ายจริงโดย CASCAP และ DAMASAC รวม 0.00 บาท (ตารางที่ 2) มีรายการแสดงบนเวทีที่ได้รับการสนับสนุนจาก GMM Grammy โดยศิลปินที่มาร่วมงาน คือ เสถียร ทํามือ

ตารางที่ 2 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
ประเภท รายละเอียด จำนวน (หน่วย)
 1. อาคารสถานที่
     อาคารจัดเวทีการแสดง ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่    
     อาคารจัดการก่อนตรวจ U/S ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่    
     อาคารปฏิบัติการตรวจ U/S ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่    
     อาคารจัดการหลังตรวจ U/S ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่    
     อาคารจัดงานระดมทุนมูลนิธิฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่    
     รวมพื้นที่ใช้สอย      
 2. บู๊ธนิทรรศการ
  นิทรรศการจากมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 (บู๊ธ)  
  นิทรรศการชุมชนตำบลต้นแบบ รพ.สต.หนองหลวง 1 (บู๊ธ)  
  นิทรรศการ OTOP สำนักงานพัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ 1 (บู๊ธ)  
  นิทรรศการเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 1 (บู๊ธ)  
  นิทรรศการโรงเรียนต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับ รพ.สต.วังไฮ 1 (บู๊ธ)  
  นิทรรศการ OTOP ตำบลอุดมพร 1 (บู๊ธ)  
     รวม 6 (หน่วยงาน) 6 (บู๊ธ)  
 3. การแสดงบนเวที
  การแสดงจากทางพื้นที่ รำบายศรี และรำเซิ้ง 1 (คน)  
     รวม 1 (หน่วยงาน) 1 (คน)  
 4. วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องอัลตราซาวด์ จาก Berli Jucker Public Co. Ltd. 10 (เครื่อง)  
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จาก DAMASAC 1 (เครื่อง)  
อื่นๆ จาก TABLET 26 (เครื่อง)  
     รวม 3 (หน่วยงาน) 37 (เครื่อง)  
 5. งบประมาณที่จ่ายจริง
     รวม     2.3 ข้อมูลพื้นฐานผู้มารับการตรวจอัลตราซาวด์

      กลุ่มเสี่ยงจำนวน 468 คน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัญจรฯ ครั้งนี้ ได้รับการลงทะเบียนมาจาก 10 ตำบล ในความดูแลของ 10 รพ.สต. (สถานบริการ) มีข้อมูลพื้นฐาน ดังแสดงใน ตารางที่ 32.4 ผลการตรวจอัลตราซาวด์

      จากกลุ่มเสี่ยงจำนวน 466 คน ที่มารับการตรวจอัลตราซาวด์ มีผลตรวจผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เท่ากับ 179 คน (คิดเป็น 38.4%) และอยู่ในข่ายสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี เท่ากับ 1 คน (คิดเป็น 200 ต่อแสนประชากร) รายละเอียด ตามรูปที่ 2 และ ตารางที่ 3

รูปที่ 2 ผลการตรวจอัลตราซาวด์

ตารางที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ของผู้เข้าร่วมโครงการ CASCAP: Cholangiocarcinoma Screening and Care Program ในงานกิจกรรมสัญจรครั้งนี้
3. ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ

สถานที่จัดงาน

จุดรอเรียกคิว
บริเวณห้องตรวจ
เวทีพิธีเปิดพิธีเปิดงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวเปิดงาน
รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กล่าวถึงโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศเพื่อสังคม และการมีส่วนร่วมของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกภาพหมู่บุคคลสำคัญ
บรรยากาศงาน

การแสดงศิลปินลูกทุ่งเพื่อชีวิต เสถียร ทํามือ จาก Grammy Gold
การแสดงจากทางพื้นที่ รำบายศรี และรำเซิ้ง
ชมระบบกลุ่มผู้มารับการตรวจอัลตราซาวด์

รับคำแนะนำหลังการตรวจ
นั่งรอหน้าห้องตรวจ
เข้าแถวทะเบียนรับบัตรคิวคณะทำงาน

ทีมงาน CASCAP&DAMASAC
ทีม OV
ทีม EXIT NURSE