สรุปรายงาน วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจร ครั้งที่ 68 ดูรายงานครั้งที่ผ่านมา >>
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560
ณ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
-------------------------------------------------------------------------------------


1. บทนำและภาพรวม “หนึ่งหยดน้ำทำคลื่นแผ่ไพศาล”

       กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา แม้มีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างไม่ลดละ แต่พฤติกรรมการกินปลาดิบยังคงอยู่ และอัตราตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีก็มีแน้วโน้มสูงขึ้น

       ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขา ได้ริเริ่มในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม มีการบูรณการ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยด้วยอัลตราซาวด์ และการรักษาพยาบาล อย่างเป็นระบบ ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยจากมะเร็งร้ายนี้ ให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้ และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากที่เคยเข้าใจกันว่า เป็นมะเร็งนี้แล้ว “ผ่าก็ตาย ไม่ผ่าก็ตาย” เป็น “หายได้หากตรวจพบระยะเริ่มต้น” แล้วหันมาให้ความสนใจกับการตรวจคัดกรอง

       กิจกรรมหนึ่ง เพื่อสร้างความตระหนักดังกล่าว คือ กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ซึ่งจัดมาแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 67 ครั้ง สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 68 สรุปจำนวนผู้เข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ 67 ครั้งที่ผ่านมานั้น มีทั้งสิ้น 31,838 คน เฉพาะครั้งที่ 68 นี้ มีจำนวน 530 คน ดังนั้น จากกิจกรรมสัญจรทั้งหมด ซึ่งรวมครั้งนี้ด้วยจำนวน 68 ครั้ง มีผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ทั้งหมด 32,368 คน พบผู้ที่สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีทั้งหมด 541 คน คิดเป็น 1.7% หรือ 1,671 ต่อแสนประชากร นั่นคือจำนวนเมื่อนับถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2560 ซึ่งเป็นวันที่จัดกิจกรรมสัญจรครั้งนั้น เพียงเท่านั้น แต่หากนับถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่สรุปรายงานนี้ มีกิจกรรมสัญจรแล้วทั้งสิ้น 92 ครั้ง รวมมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อขอรับการตรวจอัลตราซาวด์ จากทุกจังหวัดในภาคอีสานแล้ว ทั้งสิ้น 1,700,260 คน จากจำนวนนี้ ได้มีผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์แล้ว 802,790 คน คิดเป็น 47.2% ผลการตรวจ พบผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี 7,894 คน คิดเป็นอัตรา 0.8% หรือ 762 ต่อแสนประชากร กลุ่มนี้ ได้รับคำแนะนำ และติดตามให้เข้าสู่ระบบบริการ เพื่อตรวจยืนยัน และรับการรักษากรณีผลยืนยันเป็นบวก

      ผลจากกิจกรรมสัญจรที่ผ่านมา บังเกิดกระแสแห่งความตระหนัก ราวกับหยดน้ำที่หล่นสู่ผิวน้ำ ย่อมเกิดคลื่นกระจายไปเป็นวงกว้าง กล่าวคือ เมื่อนับถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 จำนวนผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 0 คน คิดเป็น 0.00 เท่า ของจำนวนจากกิจกรรมสัญจร และ จำนวนผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 0 คน คิดเป็น 0.00 เท่าของจำนวนจากกิจกรรมสัญจร จำนวนผู้ที่ผลตรวจสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 7,667 คน คิดเป็น 14.17 เท่า ของผลจากกิจกรรมสัญจร

       รายงานฉบับนี้ สรุปกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 68 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการพัฒนางาน รูปแบบงานในอนาคต สำหรับการวิจัย และสำหรับไว้วิเคราะห์ร่วมกับ กิจกรรมครั้งอื่นๆ ที่มีตามมาในอนาคต

รูปที่ 1 ผลการกระจายเป็นวงกว้าง กรณีไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร

  กลุ่มเสี่ยง  

0.00 เท่า
อัลตราซาวด์  
0
0.00 เท่า
สงสัย
 
 
   
     
7,667
14.17 เท่า


2. สรุปกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 68

      กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาเตรียมการ 30 วัน และระยะดำเนินการตรวจอัลตราซาวด์ 4 ชั่วโมง โดย ไม่มี กิจกรรมระดมทุน เพื่อมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ภาคกลางคืน


2.1 ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับบุคลากร และภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมโดยตรง

      กิจกรรมสัญจรครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีส่วนร่วมจัดโดยตรง 345 คน ทั้งนี้ มี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้มีบทบาทหลักๆ ได้แก่ ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี, นายทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย , นพ.นพปฏล พรรณราช รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ, รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP และมีแพทย์เข้าร่วมให้บริการตรวจอัลตราซาวจำนวน 15 คน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงาน บุคลากร จำนวนคน
 1. กระทรวงมหาดไทย
   ระดับท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอเชียงของ   1  
   ระดับท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธรเชียงของ   1  
   ระดับท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง   1  
   ระดับท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ   1  
   ระดับท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน   1  
   ระดับท้องถิ่น ด่านตรวจพืช อำเภอเชียงของ   1  
     
 2. กระทรวงสาธารณสุข
   ระดับท้องถิ่น พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล)   1  
   ระดับท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ   1  
   ระดับท้องถิ่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ   1  
     
 3. กระทรวงศึกษาธิการ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            ศูนย์ DAMASC เจ้าหน้าที่   4  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            โครงการ CASCAP เจ้าหน้าที่   12  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4   1  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ   200  
    สถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม    
            โรงเรียน/วิทยาลัย โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา   100  
     
 4. เอกชน
   อื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ   1  
   อื่นๆ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ   1  
   อื่นๆ บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด สาขาเชียงของ   1  
   อื่นๆ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ตำบลศรีดอนชัย   1  
     
 5. แพทย์ที่ตรวจอัลตราซาวด์
   จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น    1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
   จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม    1  
    รวม 345 คน

2.2 อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และรูปแบบกิจกรรม และงบประมาณที่จ่ายจริง

      กิจกรรมสัญจรครั้งนี้ ใช้อาคารสถานที่ของ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีจำนวนบู๊ธนิทรรศการ 5 บู๊ธ จาก 5 หน่วยงาน วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่นำไปจาก CASCAP, DAMASAC และ Berli Jucker Public Co. Ltd. โดยที่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จ่ายจริงโดย CASCAP และ DAMASAC รวม 0.00 บาท (ตารางที่ 2) มีรายการแสดงบนเวทีที่ได้รับการสนับสนุนจาก GMM Grammy โดยศิลปินที่มาร่วมงาน คือ

ตารางที่ 2 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
ประเภท รายละเอียด จำนวน (หน่วย)
 1. อาคารสถานที่
     อาคารจัดเวทีการแสดง ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ    
     อาคารจัดการก่อนตรวจ U/S ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ    
     อาคารปฏิบัติการตรวจ U/S ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ    
     อาคารจัดการหลังตรวจ U/S ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ    
     อาคารจัดงานระดมทุนมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ    
     รวมพื้นที่ใช้สอย      
 2. บู๊ธนิทรรศการ
  นิทรรศการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 (บู๊ธ)  
  นิทรรศการส้มตำ (นิทรรศการมีชีวิต) จากโรงพยาบาลเชียงของ 1 (บู๊ธ)  
  นิทรรศการ 5 ดวงใจ สายใยสุขภาพ จาก DHB อำเภอเชียงของ 1 (บู๊ธ)  
  นิทรรศการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกสูบบุหรี่ทั่วไทย จากสาธารณสุขอำเภอเชียงของ 1 (บู๊ธ)  
  นิทรรศการทูบีนัมเบอร์วัน จากชุมชนศรีดอนชัย 1 (บู๊ธ)  
     รวม 5 (หน่วยงาน) 5 (บู๊ธ)  
 3. การแสดงบนเวที
  Symphony band จากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 10 (คน)  
  มินิคอนเสิร์ต “รวมดาวเวียงเชียงของ” จากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 6 (คน)  
  Spring En Samble จากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 4 (คน)  
  ฟ้อนจ้อง จากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 4 (คน)  
  เชียงของแห่งผองเรา จากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 4 (คน)  
     รวม 5 (หน่วยงาน) 28 (คน)  
 4. วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องอัลตราซาวด์ จาก Berli Jucker Public Co. Ltd. 12 (เครื่อง)  
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จาก DAMASAC 1 (เครื่อง)  
อื่นๆ จาก TABLET (damasac) 4 (เครื่อง)  
อื่นๆ จาก TABLET (cascap) 22 (เครื่อง)  
     รวม 4 (หน่วยงาน) 39 (เครื่อง)  
 5. งบประมาณที่จ่ายจริง
     รวม     2.3 ข้อมูลพื้นฐานผู้มารับการตรวจอัลตราซาวด์

      กลุ่มเสี่ยงจำนวน 535 คน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัญจรฯ ครั้งนี้ ได้รับการลงทะเบียนมาจาก 14 ตำบล ในความดูแลของ 19 รพ.สต. (สถานบริการ) มีข้อมูลพื้นฐาน ดังแสดงใน ตารางที่ 32.4 ผลการตรวจอัลตราซาวด์

      จากกลุ่มเสี่ยงจำนวน 530 คน ที่มารับการตรวจอัลตราซาวด์ มีผลตรวจผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เท่ากับ 202 คน (คิดเป็น 38.1%) และอยู่ในข่ายสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี เท่ากับ 7 คน (คิดเป็น 1,300 ต่อแสนประชากร) รายละเอียด ตามรูปที่ 2 และ ตารางที่ 3

รูปที่ 2 ผลการตรวจอัลตราซาวด์

ตารางที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ของผู้เข้าร่วมโครงการ CASCAP: Cholangiocarcinoma Screening and Care Program ในงานกิจกรรมสัญจรครั้งนี้
3. ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ

สถานที่จัดงาน
พิธีเปิดงาน
ภาพหมู่บุคคลสำคัญ
บรรยากาศงาน
กลุ่มผู้มารับการตรวจอัลตราซาวด์
คณะทำงาน