สรุปรายงาน วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจร ครั้งที่ 9 ดูรายงานครั้งที่ผ่านมา >>
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสวนสาธารณพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร
-------------------------------------------------------------------------------------


1. บทนำและภาพรวม “หนึ่งหยดน้ำทำคลื่นแผ่ไพศาล”

       กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา แม้มีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างไม่ลดละ แต่พฤติกรรมการกินปลาดิบยังคงอยู่ และอัตราตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีก็มีแน้วโน้มสูงขึ้น

       ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขา ได้ริเริ่มในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม มีการบูรณการ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยด้วยอัลตราซาวด์ และการรักษาพยาบาล อย่างเป็นระบบ ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยจากมะเร็งร้ายนี้ ให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้ และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากที่เคยเข้าใจกันว่า เป็นมะเร็งนี้แล้ว “ผ่าก็ตาย ไม่ผ่าก็ตาย” เป็น “หายได้หากตรวจพบระยะเริ่มต้น” แล้วหันมาให้ความสนใจกับการตรวจคัดกรอง

       กิจกรรมหนึ่ง เพื่อสร้างความตระหนักดังกล่าว คือ กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ซึ่งจัดมาแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 8 ครั้ง สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 9 สรุปจำนวนผู้เข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ 8 ครั้งที่ผ่านมานั้น มีทั้งสิ้น 4,201 คน เฉพาะครั้งที่ 9 นี้ มีจำนวน 478 คน ดังนั้น จากกิจกรรมสัญจรทั้งหมด ซึ่งรวมครั้งนี้ด้วยจำนวน 9 ครั้ง มีผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ทั้งหมด 4,678 คน พบผู้ที่สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีทั้งหมด 541 คน คิดเป็น 11.6% หรือ 11,565 ต่อแสนประชากร นั่นคือจำนวนเมื่อนับถึงวันที่ 3 พ.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันที่จัดกิจกรรมสัญจรครั้งนั้น เพียงเท่านั้น แต่หากนับถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่สรุปรายงานนี้ มีกิจกรรมสัญจรแล้วทั้งสิ้น 92 ครั้ง รวมมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อขอรับการตรวจอัลตราซาวด์ จากทุกจังหวัดในภาคอีสานแล้ว ทั้งสิ้น 1,700,261 คน จากจำนวนนี้ ได้มีผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์แล้ว 802,790 คน คิดเป็น 47.2% ผลการตรวจ พบผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี 7,894 คน คิดเป็นอัตรา 0.8% หรือ 762 ต่อแสนประชากร กลุ่มนี้ ได้รับคำแนะนำ และติดตามให้เข้าสู่ระบบบริการ เพื่อตรวจยืนยัน และรับการรักษากรณีผลยืนยันเป็นบวก

      ผลจากกิจกรรมสัญจรที่ผ่านมา บังเกิดกระแสแห่งความตระหนัก ราวกับหยดน้ำที่หล่นสู่ผิวน้ำ ย่อมเกิดคลื่นกระจายไปเป็นวงกว้าง กล่าวคือ เมื่อนับถึงวันที่ 7 พ.ค. 2564 จำนวนผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 0 คน คิดเป็น 0.00 เท่า ของจำนวนจากกิจกรรมสัญจร และ จำนวนผู้ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 0 คน คิดเป็น 0.00 เท่าของจำนวนจากกิจกรรมสัญจร จำนวนผู้ที่ผลตรวจสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร มีทั้งสิ้น 7,667 คน คิดเป็น 14.17 เท่า ของผลจากกิจกรรมสัญจร

       รายงานฉบับนี้ สรุปกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 9 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการพัฒนางาน รูปแบบงานในอนาคต สำหรับการวิจัย และสำหรับไว้วิเคราะห์ร่วมกับ กิจกรรมครั้งอื่นๆ ที่มีตามมาในอนาคต

รูปที่ 1 ผลการกระจายเป็นวงกว้าง กรณีไม่ใช่จากกิจกรรมสัญจร

  กลุ่มเสี่ยง  

0.00 เท่า
อัลตราซาวด์  
0
0.00 เท่า
สงสัย
 
 
   
     
7,667
14.17 เท่า


2. สรุปกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 9

      กิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาเตรียมการ 30 วัน และระยะดำเนินการตรวจอัลตราซาวด์ 4 ชั่วโมง โดย มี กิจกรรมระดมทุน เพื่อมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ภาคกลางคืน


2.1 ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับบุคลากร และภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมโดยตรง

      กิจกรรมสัญจรครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีส่วนร่วมจัดโดยตรง 78 คน ทั้งนี้ มี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้มีบทบาทหลักๆ ได้แก่ นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, นายศักดิ์ชาย เชื้อศุภโรบล รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร, นายศักดิ์ชาย เชื้อศุภโรบล รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร, ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี, นายแพทย์สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, นายแพทย์ถวิล กลิ่นวิมล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี, นายธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร, ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข., นางศิริพร มงคลถาวรชัย ตัวแทนคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มข., นายแพทย์หาญ เครือผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนนายแพทย์หาญ และมีแพทย์เข้าร่วมให้บริการตรวจอัลตราซาวจำนวน 7 คน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงาน บุคลากร จำนวนคน
 1. กระทรวงมหาดไทย
   ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   1  
   ระดับจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   1  
   ระดับท้องถิ่น นายศักดิ์ชาย เชื้อศุภโรบล   1  
     
 2. กระทรวงสาธารณสุข
   ระดับจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร   1  
   ระดับจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี   1  
   ระดับจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร   1  
   ระดับท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต.   21  
     
 3. กระทรวงศึกษาธิการ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.   1  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์   2  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ   1  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            คณะแพทย์ศาสตร์ หัวหน้าโครงการ CASCAP   1  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            คณะแพทย์ศาสตร์ อาจารย์   4  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            โครงการ CASCAP เจ้าหน้าที่   6  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            คณะแพทย์ศาสตร์ พยาบาล   6  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
            ศูนย์ DAMASC เจ้าหน้าที่   10  
     
 4. เอกชน
   มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี   1  
   มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี บุคลากร   5  
   Berli Jucker Public Co.,Ltd บุคลากร   6  
   อื่นๆ เครือข่ายผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนนายแพทย์หาญ    1  
     
 5. แพทย์ที่ตรวจอัลตราซาวด์
   จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.มะเร็งอุบลราชธานี   1  
   จากหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรม รพ.ยโสธร   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ   1  
   จากหน่วยงานนอกพื้นที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ   1  
   จากหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลมหาชนะชัย   1  
    รวม 78 คน

2.2 อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และรูปแบบกิจกรรม และงบประมาณที่จ่ายจริง

      กิจกรรมสัญจรครั้งนี้ ใช้อาคารสถานที่ของ ห้องประชุมสวนสาธารณพญาแถน มีจำนวนบู๊ธนิทรรศการ 3 บู๊ธ จาก 3 หน่วยงาน วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่นำไปจาก CASCAP, DAMASAC และ Berli Jucker Public Co. Ltd. โดยที่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จ่ายจริงโดย CASCAP และ DAMASAC รวม 134,082.00 บาท (ตารางที่ 2) มีรายการแสดงบนเวทีที่ได้รับการสนับสนุนจาก GMM Grammy โดยศิลปินที่มาร่วมงาน คือ คุณปุ้ย ตีสิบ, เสก ดันดารา, ดอกรัก ดวงมาลา, ครูสลา คุณวุฒิ

ตารางที่ 2 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
ประเภท รายละเอียด จำนวน (หน่วย)
 1. อาคารสถานที่
     อาคารจัดเวทีการแสดง ห้องประชุมสวนสาธารณพญาแถน 200 (ตร.ม.)  
     อาคารจัดการก่อนตรวจ U/S ห้องประชุมสวนสาธารณพญาแถน 200 (ตร.ม.)  
     อาคารปฏิบัติการตรวจ U/S ห้องประชุมสวนสาธารณพญาแถน 200 (ตร.ม.)  
     อาคารจัดการหลังตรวจ U/S ห้องประชุมสวนสาธารณพญาแถน 200 (ตร.ม.)  
     อาคารจัดงานระดมทุนมูลนิธิฯ โรงแรมริเวอร์วิว นครพนม 225 (ตร.ม.)  
     รวมพื้นที่ใช้สอย   1,025 (ตร.ม.)  
 2. บู๊ธนิทรรศการ
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น 1 (บู๊ธ)  
  มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 (บู๊ธ)  
  (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: CASCAP) 1 (บู๊ธ)  
     รวม 3 (หน่วยงาน) 3 (บู๊ธ)  
 3. การแสดงบนเวที
  ทีมงานดันดารา 2 (คน)  
  ทีมงาน ดอกรัก ดวงมาลา 15 (คน)  
  ครูสลา คุณวุฒิ 1 (คน)  
     รวม 3 (หน่วยงาน) 18 (คน)  
 4. วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องอัลตราซาวด์ จาก Berli Jucker Public Co. Ltd. 10 (เครื่อง)  
เครื่องคอมพิวเตอร์ จาก DAMASAC 10 (เครื่อง)  
เครื่องคอมพิวเตอร์ จาก CASCAP 5 (เครื่อง)  
เครื่องคอมพิวเตอร์ จาก ทีมงานพื้นที่ลงข้อมูล 10 (เครื่อง)  
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จาก CASCAP 2 (เครื่อง)  
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จาก DAMASAC 2 (เครื่อง)  
เครื่องสแกนเนอร์ จาก DAMASAC 1 (เครื่อง)  
     รวม 7 (หน่วยงาน) 40 (เครื่อง)  
 5. งบประมาณที่จ่ายจริง
CASCAP ค่าตอบแทน 20,400 (บาท)  
CASCAP ค่าตอบแทน 108,882 (บาท)  
DAMASAC ค่าตอบแทน 4,800 (บาท)  
     รวม   134,082 (บาท) 2.3 ข้อมูลพื้นฐานผู้มารับการตรวจอัลตราซาวด์

      กลุ่มเสี่ยงจำนวน 483 คน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัญจรฯ ครั้งนี้ ได้รับการลงทะเบียนมาจาก 43 ตำบล ในความดูแลของ 44 รพ.สต. (สถานบริการ) มีข้อมูลพื้นฐาน ดังแสดงใน ตารางที่ 32.4 ผลการตรวจอัลตราซาวด์

      จากกลุ่มเสี่ยงจำนวน 478 คน ที่มารับการตรวจอัลตราซาวด์ มีผลตรวจผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เท่ากับ 359 คน (คิดเป็น 75.1%) และอยู่ในข่ายสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี เท่ากับ 7 คน (คิดเป็น 1,500 ต่อแสนประชากร) รายละเอียด ตามรูปที่ 2 และ ตารางที่ 3

รูปที่ 2 ผลการตรวจอัลตราซาวด์

ตารางที่ 4 ข้อมูลผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ของผู้เข้าร่วมโครงการ CASCAP: Cholangiocarcinoma Screening and Care Program ในงานกิจกรรมสัญจรครั้งนี้
3. ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ

สถานที่จัดงาน

บริเวณหน้างาน
บริเวณหน้างาน
บริเวณจัดงานพิธีเปิดงาน

ประธานและแขกผู้มีเกียรติ
 
 
 ภาพหมู่บุคคลสำคัญ

ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวความเป็นมาโครงการฯ
ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. กล่าวถึงความสำคัญโครงการ
นางศิริพร มงคลถาวรชัย ตัวแทนคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มข.
ประธานและแขกผู้มีเกียรติ
คณะทำงานถ่ายภาพร่วมกัน
ทีมงานถ่ายภาพร่วมกับครูสลา คุณวุฒิบรรยากาศงาน

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมรับการตรวจอัลตราซาวด์
ภาพบรรยากาศภายในงาน บู๊ธแสดงของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
ภาพบรรยากาศภายในงาน บู๊ธแสดงของ สคร.6 ขอนแก่น
ผศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ กำลังนำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรชมระบบ CASCAP
station การลงข้อมูล CCA-02 และสแกนข้อมลลงในระบบ CASCAP
บู๊ธจากมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีกลุ่มผู้มารับการตรวจอัลตราซาวด์

กลุ่มผู้เข้าร่วมรับการตรวจอัลตราซาวด์
กลุ่มผู้เข้าร่วมรับการตรวจอัลตราซาวด์
กลุ่มผู้เข้าร่วมรับการตรวจอัลตราซาวด์คณะทำงาน

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานจากยโสธร
คณะทำงาน ณ จุดลงทะเบียน VIP