ตารางแสดงผลการตรวจอัลตร้าซาวด์
ผลการตรวจอัลตราซาวด์ จำนวน (ครั้ง) %
Parenchymal ECHO (Abnormal)
0 0.0%
PDF
0 0.0%
PDF1
0 0.0%
PDF2
0 0.0%
PDF3
0 0.0%
Fatty Liver
0 0.0%
1. Mild Fatty Liver
0 0.0%
2. Moderate Fatty Liver
0 0.0%
3. Severe Fatty Liver
0 0.0%
Liver mass
0 0.0%
1. Single Mass
0 0.0%
2. Multiple Mass
0 0.0%
Gallbladder
0 0.0%
2. Wall Thickening
0 0.0%
3. Gallstone
0 0.0%
4. Post Cholecystectomy
0 0.0%
Dilated Duct
0 0.0%
1. Right Lobe
0 0.0%
2. Left Lobe
0 0.0%
3. CBD
0 0.0%
Other Finding
0 0.0%
1. Ascites
0 0.0%
2. Splenomegaly
0 0.0%
3. อื่นๆ (polyp, cyst)
0 0.0%
ผลตรวจปกติ (นัด 1 ปี)
0 0.0%
ผลตรวจผิดปกติ (นัด 6 เดือน)
0 0.0%
ส่งรักษาต่อ เนื่องจากสงสัยมะเร็งท่อน้ำดี
0 0.0%